Рандомізоване дослідження 3 фази RANGE: ефективність доцетаксела з рамуцірумабом у хворих поширеним або метастатичним уротеліальним раком, рефрактерний до препаратів платини (ESMO 2017)

У дослідження 3 фази RANGE ввійшло 530 пацієнтів з прогресуючим поширеним або метастатичним уротеліальним раком після хіміотерапії на основі препаратів платини. Попередня терапія одним інгібітором імунних контрольних точок дозволялася протоколом дослідження. 263 пацієнта були рандомізовані в групу доцетаксела в дозі 75 мг/м2 з рамуцірумабом в дозі 10 мг/кг і 267 пацієнтів були рандомізовані в групу доцетаксела в тій же дозі в комбінації з плацебо. Терапія проводилася в перший день 21-денних циклів до прогресування захворювання або розвитку токсичності. Радіологічна оцінка проводилась 1 раз в 6 тижнів.
Крім первинної кінцевої точки, якою була виживаність без прогресування (ВБП), використовувалися також вторинні кінцеві точки, які включали загальну виживаність (ЗВ), частоту об'єктивних відповідей (ЧОВ), безпеку і якість життя.
Збільшення ВБП, встановлено за результатами оцінок самих дослідників, було підтверджено і при центральному аналізі. У пацієнтів, які отримували рамуцірумаб / доцетаксел, медіана ВБП була достовірно вище  і  склала 4,1 місяця в порівнянні з 2,8 місяця на терапії плацебо + доцетаксел, зі ставленням ризиків в 0,757; 95% ДІ 0,607-0,943 (p = 0,0118). Ці результати були підтверджені при оцінці ВБП на підставі заслепленного центрального аналізу, з відношенням ризиків в 0,672; 95% ДІ 0,536-0,842 (p = 0,0005).
Додавання рамуцірумаба призвело до майже дворазового збільшення частоти відповідей: ЧОВ склала 24,5% (95% ДІ 18,8-30,3) в групі рамуцірумаба / доцетаксела, а в групі плацебо / доцетаксела - лише 14,0% (95% ДІ 9,4-18,6).
Дані по ЗВ на цей момент не є повними.

Vista logo new

Профіль безпеки в дослідженні RANGE відповідав попереднім результатам. Частота небажаних явищ (НЯ) 3 або вище ступеня в обох групах була схожою, без несподіваних проявів токсичності. Найбільш поширеним НЯ ступеня 3 або вище була нейтропенія, зустрічалася у 15% пацієнтів в групі рамуцірумаба і у 14% пацієнтів в групі плацебо.
За результатами аналізу якості життя встановлено, що середні показники загальної якості життя практично не змінювалися з плином часу, без відмінностей між терапевтичними групами.
Автори зробили висновок про те, що комбінація доцетакселу з рамуцірумабом - перший режим, для якого встановлено перевагу ВБП над хіміотерапією в дослідженні 3 фази у пацієнтів з поширеним уротеліальним раком, рефрактерний до препаратів платини.

За матеріалами конгресу ESMO 2017