Частина 3. Ранній та місцевопоширений недрібноклітинний рак легені (НДКРЛ): керівництво з клінічної практики ESMO для діагностики, лікування і подальшого спостереження (Резюме рекомендацій)

Частина 2. Ранній та місцевопоширений недрібноклітинний рак легені (НДКРЛ): керівництво з клінічної практики ESMO для діагностики, лікування і подальшого спостереження (Резюме рекомендацій)

Early and locally advanced non small cell lung cancer NSCLC

Терапія місцевопоширеної стадії захворювання (стадія III)

• Всім пацієнтам з НДКРЛ III стадії, яким планується проведення радикальної терапії, повинні пройти діагностичну КТ грудної клітини і верхнього відділу черевної порожнини з контрастуванням, а потім слід провести ПЕТ або комбінований ПЕТ-КТ з адекватним розширенням для початкового проведення стадіювання процесу [I, A], щоб виключити наявність екстраторакальних, екстракраніальних метастазів і оцінити ступінь залучення лімфатичних вузлів середостіння, в ідеалі - протягом 4 тижнів до початку лікування [III, B]. Поодинокі ПЕТ-позитивні віддалені вогнища потребують патологоанатомічного підтвердження [V, B].
• Для пацієнтів з операбельною N2 стадією захворювання рекомендується використовувати патологоанатомічне стадіювання ураження середостіння [III, C].
• Всі пацієнти з НДКРЛ III стадії, перед плануванням лікування, повинні пройти візуалізаційні дослідження головного мозку для ініціювання стадіювання процесу [III, B]. МРТ з контрастним підсиленням є найкращим методом діагностики ураження головного мозку при III стадії захворювання [III, A]. Якщо неможливо виконати МРТ, рекомендується провести спеціалізовану контрастну комп'ютерну томографію мозку [III, B].

 

Резектабельний місцевопоширений НДКРЛ
• Якщо, незважаючи на проведені адекватні медіастинальні процедури з приводу стадіювання, стадія N2 захворювання реєструється тільки внутрішньоопераційно, операція повинна супроводжуватися ад'ювантною хіміотерапією [I, A]. У разі повної резекції проведення післяопераційної радіотерапії зазвичай не рекомендується, але може бути варіантом після індивідуальної оцінки ризику [V, C].
• Якщо одиночне ураження лімфовузлів N2 було виявлено шляхом проведення передопераційного патологоанатомічного дослідження, варіантами вибору являються: 1) резекція з подальшою ад'ювантною ХТ, 2) індукційна ХТ або ХРТ з подальшим хірургічним лікуванням. Якщо індукційна ХТ проведена перед оперативним втручанням, ПОРТ не є стандартом лікування, але може бути варіантом вибору, заснованим на критичній оцінці ризику локального рецидиву [IV, C].
• При множинному ураженні лімфовузлів N2 або N3 кращим є проведення одночасної радикальної ХРТ [I, A]. Досвідчена багатопрофільна команда має першочергове значення в прийнятті рішення в плані стратегії комплексного лікування, в тому числі - хірургічного лікування [IV, C].
• У випадках наявності потенційно резектабельних пухлин верхніх часток легенів, поєднана індукційна ХРТ з подальшим хірургічним втручанням являються варіантом вибору [III, A]. Та ж стратегія може застосовуватися для потенційно операбельних центральних пухлин T3 або T4 в високоспеціалізованих центрах [III, B]. В обох ситуаціях операція повинна проводитися протягом 4 тижнів після закінчення RT [III, B].

 

Системна терапія
• У випадках передбачуваної терапії, спрямованої на вилікування, пацієнти повинні мати можливість отримувати ХТ на основі препаратів платини (переважно цисплатин) [I, A].
• Призначення анти PD (L) -1 інгібіторів контрольних точок в якості (нeo) ад'ювантної ХТ в даний час оцінюється як додаток до поточного стандарту лікування.
• Використання інгібіторів контрольних точок також оцінюється після проведення ХРТ як консолідаційна терапія.

 

Нерезектабельний місцевопоширений НДКРЛ
• Радикальна одночасна ХРТ є варіантом вибору у пацієнтів з неоперабельними IIIA і IIIB стадіями захворювання [I, A]. Якщо проведення одночасної ХРT неможливо з якої-небудь причини, послідовний варіант (ХT, за якою слідує остаточний варіант РT), являє собою ефективну і раціональну альтернативу [I, A].
• Роль профілактичного опромінення головного мозку при III стадії НДКРЛ [II, A] не доведена.
• При відсутності протипоказань оптимальний режим ХТ, комбінований з радіотерапією при НДКРЛ III стадії, повинен базуватися на препараті цисплатин. Немає доказів, що підтверджують ефективність монотерапії карбоплатином [I, A].
• У більшості порівняльних досліджень паралельного проведення ХРT в порівнянні з послідовним, використовувалися комбінації «цисплатин+етопозид» або «цисплатин+вінорельбін» або «цисплатин+пеметрексед» (у випадках неплоскоклітинної гістології). Немає порівняльних досліджень III фази з використанням режиму паклітаксел/карбоплатин. Вказані периопераційні комбінації на основі цисплатину розглядаються як варіант вибору при відсутності протипоказань [I, A].
• При стадії III захворювання стандартною стратегією проведення ХТ являються два-чотири цикли [I, A]. Немає доказів для подальшої індукції або консолідації ХТ. У разі периопераційного лікування рекомендується три-чотири цикли ХТ на основі препарату цисплатину [I, A] з метою отримання загальної кумулятивної дози щонайменше 300 мг/м2 цисплатину [II, B].
• 60-66 Гр в 30-33 дневних фракціях рекомендується в плані паралельного проведення ХРТ [I, A]. Максимальний загальний час лікування не повинен перевищувати 7 тижнів [III, B]. «Біологічна інтенсифікація», така як прискорення лікування, не є стандартною практикою при паралельних графіках ХРТ [III, B].
 • У послідовних підходах рекомендується RT, виконана в короткий повний час лікування [I, A].

 

Персоналізована медицина
• В даний час не доведена ефективність цільових агентів на стадії III НДКРЛ поза клінічними дослідженнями [I, A].
• Імунотерапія вивчається при ранньому НДКРЛ як (нео) ад'ювантна терапія і як консолідаційна терапія після ХРТ; дані слід очікувати до початку будь-якого клінічного використання [I, A].


pemetrexed vista logo