ПЕМЕТРЕКСЕД - потужна зброя у боротьбі за життя

Pemetrexed brest cancer 1

Pemetrexed brest cancer 2


Метаболоміка та блокада метаболічних шляхів раку - антифолат пеметрексед. Ковальов О.О., д.мед.н., проф., завідувач кафедри онкології ДЗ ЗМАПО МОЗ України


 Пеметрексед в лікуванні рецидивуючої/рефрактерної первинної лімфоми центральної нервової системи


 Пеметрексед у пацієнтів із злоякісними новоутвореннями тимуса, які раніше отримували хіміотерапію


 Потенційна роль Пеметрекседу у хворих на рак молочної залози з наявністю метастазів, що вже отримали курс лікування антрациклінами або таксанами


 Фаза II оцінки пеметрекседу при лікуванні рецидивуючого або персистуючого платинорезистентного раку яєчників або первинної перитонеальної карциноми: дослідження гінекологічної онкологічної групи


 Протипухлинний та антиметастатичний ефекти таргетних наночастин, що містять пеметрексед з наявністю клітин B16.


 Роль Пеметрекседу в епоху персоніфікованої терапії недрібноклітинного раку легені. Дудніченко О.С., д.мед.н., проф., зав. кафедри онкології і дитячої онкології Харківської медичної академії післядипломної освіти


 Дослідження ефективності неоад'ювантної терапії «бевацизумаб + пеметрексед і карбоплатин» у пацієнтів із неоперабельною аденокарциномою легені III стадії (GASTO 1001, фаза 2)


 Протипухлинні антиметаболіти - пеметрексед. Ковальов О.О.,  д.мед.н, професор, зав. кафедри онкології ЗМАПО МОЗ України


Можливості пеметрекседу в хіміотерапії недрібноклітинного раку легень. Дудніченко О.С., д.мед.н., проф., зав. кафедри онкології і дитячої онкології ХМАПО


Недрібноклітинний рак легенів: сучасні стандарти з акцентом на хіміотерапію аденокарциноми. Шпарик Я.В., канд.мед.наук, доцент кафедри онкології та медичної радіології ЛНМУ ім. Данила Галицького, зав. відділенням хіміотерапії ЛДОРЛДЦ


ПЕМЕТРЕКСЕД: нові можливості для ефективної і більш безпечної терапії недрібноклітинного раку легень і злоякісної мезотеліоми плеври.


Карбоплатин и пеметрексед с или без пембролизумаба в терапии распространенного неплоскоклеточного немелкоклеточного рака легкого: рандомизированная выборка пациентов 2 фазы открытого клинического исследования KEYNOTE-021.


Пеметрексед в качестве поддерживающей терапии у 164 пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) .


Пеметрексед при неплоскоклеточном немелкоклеточном раке легких. Анализ причины миллиардных продаж в мире.


Пеметрексед-цисплатин с одновременным торакальным облучением после индукции пеметрекседом с цисплатином у пациентов с неоперабельным местно-распространенным неплоскоклеточным НКРЛ: результаты в различных возрастных подгруппах.


FDA схвалило пембролізумаб в комбінації з пеметрекседом і карбоплатином в першій лінії терапії хворих на метастатичний неплоскоклітинний недрібноклітинний рак легені.


Распространенный рак легких. Обзор событий Ежегодной Конференции ASСO-2017.


Ранний рак легкого. Обзор событий Ежегодной Конференции ASСO-2017.


Тактика принятия клинических решений в лечении, основанная на качестве жизни пациентов с прогрессирующим немелкоклеточным раком легкого.


Метастатический немелкоклеточный рак легкого: клинические практические рекомендации ESMO по диагностике, лечению и последующему наблюдению.