Неоад'ювантне введення атезолізумабу та хіміотерапії у пацієнтів із резектабельним недрібноклітинним раком легені: відкрите, багатоцентрове однокогортне дослідження фази 2

Catherine A Shu, MD; Justin F Gainor, MD; Mark M Awad, MD; Codruta Chiuzan, PhD; Claud M Grigg, MD; Aliyah Pabani, MD; et al.

Актуальність
Приблизно 25% всіх пацієнтів з недрібноклітинним раком легенів мають резектабельне захворювання ІВ-ІІІА стадії, і хоча стандартом лікування є периопераційна хіміотерапія, ця стратегія лікування надає лише невеликі переваги щодо виживаності. Базуючись на активності інгібіторів імунних контрольних точок в лікуванні метастатичного недрібноклітинного раку легень, ми спроектували дослідження з метою перевірки активності інгібітора PD-L1 атезолізумабу з хіміотерапією карбоплатином та nab-паклітакселом в якості неоад’ювантного лікування перед хірургічною резекцією.

Методи
Це відкрите, багатоцентрове, однокогортне дослідження фази 2 проводилось на базі трьох лікарень в США. Критерії відбору пацієнтів були наступними: вік 18 років і старше, мали недрібноклітинний рак легені ІВ-ІІІА стадії відповідно стадіюванню Американського об’єднаного комітету з питань раку (American Joint Committee on Cancer), статус ECOG 0–1 та анамнез впливу тютюну. Пацієнти отримували неоад'ювантне лікування за наступною схемою: атезолізумаб внутрішньовенно (1200 мг) в 1 день, nab-паклітаксел (100 мг/м2) в 1, 8 та 15 дні та карбоплатин (площа під кривою [AUC] 5; 5 мг/мл за хвилину) в 1 день, цикл становив 21 день. Пацієнти без прогресування захворювання по закінченні двох циклів отримували ще два цикли, після яких слідувала хірургічна резекція. Первинною кінцевою точкою була основна патологічна відповідь, визначена як наявність 10% або менше залишкової життєздатної пухлини на момент операції. Аналіз проводився згідно з початково призначеним лікуванням. Це дослідження зареєстровано на ClinicalTrials.gov, NCT02716038, і наразі триває, але більше не набирає учасників.

Результати
У період від 26 травня 2016 року по 1 березня 2019 року було оцінено на відповідність критеріям 39 пацієнтів, з них 30 пацієнтів було залучено в дослідження. 23 (77%) з цих пацієнтів мали захворювання IIIA стадії. 29 (97%) пацієнтів було доставлено в операційний зал, і 26 (87%) було виконано успішну R0 резекцію. На момент перерізу даних (7 серпня 2019 р.), медіана спостереження становила 12,9 місяців (міжквартильний інтервал 6,2–22,9). У 17 (57%; 95% ДІ 37–75) з 30 пацієнтів було досягнуто основної патологічної відповіді. Найпоширенішими побічними явищами, пов’язаними з лікуванням, 3–4 ступеня, були нейтропенія (15 [50%] з 30 пацієнтів), підвищення аланін-амінотрансферази (два [7%] пацієнти), підвищення аспартат-амінотрансферази (два [7%] пацієнти) та тромбоцитопенія (два [7%] пацієнти). Серйозні побічні явища, пов'язані з лікуванням, включали одного (3%) пацієнта з фебрильною нейтропенією 3 ступеня, одного (3%) пацієнта з гіперглікемією 4 ступеня та одного (3%) пацієнта з бронхолегеневою кровотечею 2 ступеня. Смертей, пов’язаних з лікуванням, не було.

Висновки
Атезолізумаб плюс карбоплатин та nab-паклітаксел можуть розглядатись як потенційний режим неоад'ювантної терапії резектабельного недрібноклітинного раку легенів, при цьому велика частка пацієнтів досягає основної патологічної відповіді та має керовані токсичні ефекти, пов'язані з лікуванням, які не загрожують проведенню хірургічної резекції.

Послання на оригінальне джерело